•         De wijze van schadevaststelling of de inzet van experts blijft voor de deelnemende verzekeringsmaatschappijen ongewijzigd.
•         Na ontvangst van een opdracht in Dispatch en verificatie van de dekking, kan in principe begonnen worden met herstel. De Tophersteller beoordeelt of een expert ter plaatse noodzakelijk is, voordat met herstel wordt begonnen. De verzekerde of eigenaar bepaalt of er wel of niet gerepareerd wordt. 
•         De Tophersteller laat altijd een akte van cessie tekenen door de verzekerde. Deze akte houdt de hersteller in zijn dossier.
•         De Tophersteller zorgt bij eventuele btw voor voertuigen in eigendom van een bedrijf voor verrekening met de fiscus en de verzekerde.
•         Eventueel van toepassing zijnde eigen risico's worden door de Tophersteller met de verzekerde verrekend.
•         De vergoeding van organisatie-, acquisitie- en administratiekosten geldt voor alle reparaties die voor rekening van de verzekeringsmaatschappijen zijn verricht. De vergoeding wordt berekend over de reparatiesom minus btw. De Tophersteller factureert bruto op basis van het definitieve audatexrapport. De verzekeraar betaalt vervolgens netto.
•         De Tophersteller merkt de btw over het vergoedingspercentage als inkoop-btw aan.
•         Als tijdens de reparatie blijkt dat niet overeenkomstig de expertise kan of behoeft te worden gerepareerd, vindt overleg met de expert plaats. 
•         De verzekeringmaatschappijen behouden zich het recht voor om door tussentijdse expertises de juiste werking van de samenwerking te controleren.
•         Rapportage van de schade vindt plaats via Dispatch.
•         Herstelwerk wordt bij de Tophersteller uitgevoerd. Indien werk uitbesteed moet worden dan vindt dit plaats in overleg met de expert en draagt de Tophersteller verantwoordelijkheid voor dit uitbestede herstel. 
•         In bijzondere gevallen kan van de algemene afspraken worden afgeweken in goed overleg met en na akkoord van de deelnemende verzekeringsmaatschappijen.
•         De Tophersteller wijst bij het aanbieden van vervangend vervoer de klant erop hoe de vervangende auto is verzekerd en wat de financiële gevolgen zijn wanneer er schade aan de vervangende auto ontstaat.